Kada Bog započinje Novu godinu?

Šta Bog kaže o Doček Nove Godine

Ne zaboravite jedno: Bog Svemogući stvorio je svemir i prilikom tog stvaranja postavio je nebeska tela na njihove putanje. Tako je vreme određeno po Njegovom „satu“.

Zemljina rotacija reguliše dužinu dana, mesečeve mene ukazuju na dužinu meseca, a zemljina orbita oko sunca diktira dužinu jedne godine! Samo Bog ima autoritet da uspostavi datum za svaku novu godinu! Božija sveta kalendarska godina počinje u proleće, a ne usred mrtve zime! Pogledajte šta piše u Drugoj knjizi Mojsijevoj 12:1-2: „I reče Gospod Mojsiju i Aronu u zemlji Misirskoj govoreći: Ovaj mesec da vam je početak mesecima, da vam je prvi mesec u godini“. Šta Bog kaže o Novoj godini, uopšte?

U Bibliji se prvi mesec u Božijem svetom kalendaru zove „Aviv“, što znači mesec „zelenih izdanaka“. Jevreji su taj mesec kasnije nazvali „Nisan“ po vavilonskoj reči koja ima isto značenje. Izrael je pod Mojsijevim rukovodstvom izašao iz egipatskog ropstva u mesecu Avivu ili Nisanu (Druga knjiga Mojsijeva 34:18). Jevrejski mesec Aviv preklapa se sa martom i aprilom iz paganskog rimskog kalendara koji se danas koristi u svetu. Bog je uredio da sveta godina počne u rano proleće kao znak za početak sezone žetve. Dve godišnje žetve u Palestini predstavljale su sliku Božijeg plana o dvostrukoj duhovnoj žetvi duša koje će se roditi u Njegovo Carstvo. Vaša Biblija govori o velikom lažnom religijskom sistemu koji „pomišlja da promeni vremena i zakone“ (Knjiga proroka Danila 7:25). U pokušaju da prikrije Božiji Plan za spasenje čovečanstva, ovaj sistem je namerno smislio promenu početka božanske kalendarske godine! Čovek nema vlast da menja Božiji „sat“, ali je đavo vešto prevario svet u verovanju da nova godina počinje prvog januara!